תנאי שימוש למשתמשים ומבקרים 

באתר האינטרנט “אשדודשופ”

 • תחולת תנאי השימוש

 1. הוראות תנאי שימוש אלה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי משתמשי האתר, לרבות כל רכישת טובין/מוצרים/שירותים שתתבצע על ידי המשתמשים באיזה מחנויות האתר (להלן – “המשתמש”).

 1. כל שימוש, פעולה, רישום לאתר, רישום לחנות, רישום לרכישה, רכישה, פרסום תגובה, פרסום טוקבק, פרסום גלישה באתר, מהווה את הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג לפי תקנון זה ויוצרת מצג לפיו קיימת סמכות חוקית למשתמש להסכים לתנאי שימוש אלה. ככל והמשתמש אינו מסכים לתנאים של תקנון זה ו/או אינו מורשה להשתמש באתר, נדרש המשתמש להתנתק לאלתר מהאתר ועליו להימנע משימוש באתר.

 1. עצם השימוש באתר מהווה הסכמה של המשתמש כי קרא בעיון את כל האמור בתקנון זה והסכים לאמור בו באופן בלתי חוזר, ללא סייג, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או נושאי משרה בחברה ו/או מי מטעם החברה, למעט טענות בדבר הפרת תנאי השימוש שלהלן.

 1. החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא מתן הודעה מראש. השינוי בתקנון ייכנס לתוקף באופן מיידי עם פרסומו באתר. על המשתמש לבדוק את תנאי שימוש אלה לפני כל שימוש ורכישת טובין/מוצרים/שירותים באתר וככל ואינו מסכים להם עליו לחדול מלהשתמש באתר.

 1. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים גם לנקבה. בכל מקום בו נכתב לשון רבים הכוונה גם ללשון יחיד וההפך.

 1. מקום בו יש סתירה בין האמור בתנאי שימוש אלה לבין מקור אחר (כגון תקנון או תנאי שימוש של חנות) יגבר האמור בתנאי שימוש אלה, אף אם המקור האחר פורסם מאוחר למועד פרסום תנאי שימוש אלה ואף אם המקור האחר ספציפי יותר ביחס לנושא הרלבנטי מאשר תנאי שימוש אלה – כל זאת רק בתנאי שאין במקור האחר כדי להרחיב את זכויות החברה או שאין במקור האחר כדי לצמצם את אחריות/חובות החברה.

 • מטרת אתר האינטרנט

 1. אתר האינטרנט  ashdod.shop(להלן – “האתר”) הינו אתר המספק שירות מקוון המופעל על ידי החברה (כהגדרתה להלן) ברשת האינטרנט ומיועד ליתן אפשרות למפרסמים (להלן – “המפרסמים”) להציע טובין/מוצרים/שירותים בין היתר באמצעות חנויות מקוונות עצמאיות (להלן – “החנויות”) ולאפשר למשתמשים לרכוש את הטובין/מוצרים/שירותים המוצעים על ידי המפרסם באמצעות האתר (להלן – “המשתמש”).

 1. האתר הינו בקניינה של החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע”מ (חל”צ), ח.פ. 511757414, שכתובתה הבנים 6, קומה שישית, אשדוד וכתובת הדוא”ל שלה לצרכי תפעול אתר זה [email protected] (להלן – “החברה”).

 1. האתר מאפשר לחנויות להציג בו טובין/מוצרים/שירותים המוצעים למכירה על ידן ו/או הצגת קישורים והפניות מהאתר לאתרי החנויות השונות.

 1. כל עסקה בטובין/מוצרים/שירותים הינה אך ורק עסקה ישירה בין המשתמש לבין המפרסמים.

 1. אין לראות באתר, בתכניו ובמידע המפורסם בו על ידי המפרסמים כהמלצה ו/או חוות דעת של החברה בקשר לטובין/מוצרים/שירותים.

 1. התמונות, הצילומים והדימויים המוצגים לטובין/מוצרים/שירותים המפורסמים באתר הינם באחריות המפרסמים והם להמחשה בלבד.

 • ביצוע רכישה

 1. רכישת הטובין/מוצרים/שירותים נעשית במישרין מול החנות והחברה אינה צד לעסקת הרכישה.

 1. רכישה באתר תעשה באמצעות לחיצה על כפתור “המשך לתשלום” ב”סל הקניות”, שתוביל למילוי פרטים אישיים של המשתמש, פרטי כרטיס אשראי ואישור קריאת תנאי שימוש אלה ותנאי השימוש של החנות ממנה נעשית רכישת הטובין/מוצרים/שירותים. הפרטים שימלא המשתמש בעת הליך הרכישה ימולאו במדוייק, מילוי שגוי של הפרטים יכול למנוע את מסירת הטובין/מוצרים/שירותים למשתמש.

 1. עם השלמת הליך הרכישה והתשלום תופיע הודעה על השלמת הליך הזמנה ויישלח דוא”ל ו/או מסרון של החנות למשתמש הרוכש.

 1. ניתן להירשם לאתר באמצעות שם משתמש וסיסמה אך אין חובה לעשות כן וניתן לבצע רכישה באתר ללא רישום מוקדם. 

 1. “סל הקניות” הינו נפרד לכל חנות ובכל רכישת פריטים מ”סל הקניות” ניתן לרכוש מחנות אחת בלבד.

 1. המפרסם יספק את הטובין/מוצרים/שירותים למשתמשים בהתאם לתנאי האספקה, תנאי השימוש ותנאי הרכישה המפורטים על ידי החנות ממנה מבוצעת הרכישה.

 • כניסת משתמש לאתר

 1. הכניסה לאתר אינה מחייבת רישום מוקדם.

 1. הרכישה באיזה מהחנויות המפרסמות באתר כפופה לתנאי השימוש הנפרדים בכל חנות.

 1. המשתמש מצהיר כי הינו כשיר משפטית על פי הדין להשתמש באתר ולרכוש טובין/מוצרים/שירותים בחנויות. השימוש באתר על ידי קטינים כפוף לאישור הוריהם / האפוטרופוס החוקי שלהם והמשתמש הקטין נדרש לבקש מהם רשות לפני השימוש באתר. 

 1. האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה על המשתמש, ובמקרה שהמשתמש קטין – על הוריו / האפוטרופוס החוקי שלו, והמשתמש פוטר את החברה מכל אחריות בקשר לכך.

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאפשר גישת משתמש לאתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או מתן הודעה מראש.

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום כניסה לאתר מכתובות I.P. מסויימות, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 1. הגבלת אחריות

 1. החברה אינה מוכרת ואינה מספקת את הטובין/מוצרים/שירותים הנמכרים בחנויות השונות והיא אינה צד לעסקאות בין המפרסמים לבין המשתמשים.

 1. סליקת כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום האחרים בעסקאות הרכישה נעשית בנפרד על ידי כל חנות והיא אינה נעשית על ידי החברה. התשלום בגין עסקאות הרכישה ייעשה אך ורק במישרין לחנות.

 1. החברה אינה מבצעת ואינה אחראית על סליקת כרטיסי האשראי או אמצעי תשלום אחרים בעת עסקת רכישה. כל החבויות בנוגע לחיוב או זיכוי כספי יחולו אך ורק על החנות שביצעה את סליקת התשלום.

 1. אין לחברה כל שליטה בדבר הכמות, האיכות, המוסריות, החוקיות או כל עניין אחר הקשור לטובין/מוצרים/שירותים הנמכרים בחנויות ו/או המוצגים למכירה באתר.

 1. ביטול עסקה ייעשה אך ורק על פי תנאי ביטול העסקה של החנות ממנה נרכשו הטובין/מוצרים/שירותים ובאמצעות פנייה למפרסם המפעיל את החנות בהתאם לפרטי הקשר המופיעים בחנות.

 1. החברה אינה יכולה לוודא את אמיתות הפרסום ו/או הצגת התוכן, המידע והמוצרים בחנויות השונות ו/או הצגת התוכן, המידע והמוצרים המוצגים מטעם החנויות באתר ועל כן אין לה כל אחריות הנובעת מכך.

 1. החברה אינה יכולה לוודא כי המפרסם או הקונה סיימו וביצעו את עסקת המכירה בהצלחה ועל כן אין לה כל אחריות הנובעת מכך.

 1. המשתמשים מסכימים בזאת במפורש כי השימוש באתר והרכישה בחנויות הינם באחריותם המלאה, וכי החברה אינה אחראית באחריות כלשהי כלפי המשתמשים באשר לטיב הטובין/מוצרים/שירותים הנמכרים בחנויות השונות.

 1. האחריות על הטובין/מוצרים/שירותים, מכירתם, טיבם, פגמים שיש בהם, המשלוח שלהם או ההחזרה שלהם, ומימוש האחריות לתקינותם, חלה באופן בלעדי על החנויות ועל המפרסמים ואינה חלה על החברה. הטובין/מוצרים/שירותים המוצגים בחנויות הינם באחריות החנויות בלבד.

 1. החברה אינה אחראית לטיבם, תכונותיהם, אופיים, פגמים או אי התאמות שיש בטובין/מוצרים/שירותים ואינה אחראית על מכירתם, מחירם, אספקתם, וכד’.

 1. החברה אינה יכולה לוודא את שמם, זהותם, גילם ואזרחותם של המשתמשים באתר ובחנויות השונות והיא אינה מבצעת בדיקה מקדמית של זהות המשתמשים באתר ובחנויות השונות ועל כן אין לה כל אחריות הנובעת מכך.

 1. החברה אינה אחראית על תקלות או הפרעות באתר ובחנויות הנובעים מגורמים שאינם בשליטתה, כגון הפסקות חשמל, הפסקות בתקשורת האינטרנט, תקלות של מערכות מחשוב וסליקה, וכד’.

 1. החברה אינה אחראית כלפי המשתמשים על כל נזק הנובע מהשימוש באתר ו/או מהרכישה והשימוש בטובין/מוצרים/שירותים שנרכשו על ידי המשתמשים מהחנויות באתר, ולרבות נזק למחשב ו/או למידע המאוחסן במחשבי המשתמשים.

 1. המשתמשים מצהירים כי הינם אחראים באופן בלעדי לכל שימוש באתר, בחנויות השונות ולשימוש שהם עושים בטובין/מוצרים/שירותים שרכשו בחנויות.

 1. החברה אינה אחראית על פעילותם של אתרי אינטרנט אחרים שהקישור להם או הפנייה אליהם מופיעה באתר.

 1. מבלי לגרוע מהאור לעיל, חבותה ואחריותה של החברה מוגבלת ולא תעלה על סכום רכישת הטובין/מוצרים/שירותים אותם רכש המשתמש בחנות במהלך 6 החודשים שקדמו למועד העלאת הטענה כנגד החברה, וככל ולא רכש דבר בחנות המפורסמת באתר בתוך התקופה הנ”ל, לא תעלה על 800 ש”ח.

 • קניין רוחני

 1. האתר הינו רכושה הבלעדי של החברה והחברה הינה בעלת זכויות היוצרים, סימני המסחר וכל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתכנים המופיעים באתר (כגון תמונות, צילומים, וידאו, אודיו). יצירה מחדש, העתק, שעתוק, שכפול, הפצה, פרסום או אחסון של התוכן ללא הסמכה מראש ובכתב של החברה הינה אסורה ותחשוף את המפר להליכים פליליים ו/או אזרחיים.

 1. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, העברה, יצירת עבודה נגזרת יצירת קישור, ניצול או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של החברה בכל דרך שהיא, בשלמותן או בחלקן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהחברה אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המפר עונשים או קנסות פליליים או אזרחיים.

 1. התכנים המופיעים בחנויות הינם באחריות המפרסמים המפעילים את החנויות והחברה אינה אחראית על התכנים המפורסמים בהם.

 1. יצירה מחדש, העתק, שעתוק, שכפול, הפצה, פרסום או אחסון של התוכן ללא הסמכה מראש ובכתב של החברה הינה אסורה.

 1. המשתמש אינו רשאי להחליף, לשנות, למכור, לעסוק בהנדסה הפוכה או להעביר דבר כלשהו המוצג באתר.

 1. המשתמש לא יפרסם באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות ללא קבלת הרשאה מפורשת מבעלי הזכויות. החברה לא תישא באחריות לנזקים בשל הפרת זכויות קניין רוחני שהתבצעו ע”י המפרסם או המשתמש. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל מידע מהאתר המפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי.

 1. המשתמש מתחייב להשתמש באתר לפי הוראות כל דין. שימוש בתכני האתר שלא בהתאם לתנאי תקנון זה עשוי להוות הפרה של זכויות הקניין הרוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים.

 1. החברה אינה חייבת לספק למשתמשים באתר מידע על מנת לקבוע האם פרסומים באתר הינם מפירים קניין רוחני או סימני מסחר בבעלות צד ג’.

 • ברירת הדין

הדין החל על פרשנות תקנון זה וכן על השימוש באתר הינו הדין התקף במדינת ישראל בלבד.

 • פרסום תכני האתר

 1. תכני האתר יכולים להיות מוצגים בכל מדיה מכל סוג, לרבות ברשת האינטרנט, טלוויזיה, רדיו, עיתון, וכד’.

 1. תכני האתר יכולים להיות מתורגמים לשפות שונות אולם הנוסח המחייב היחידי הינו נוסח האתר ונוסח תנאי שימוש אלה בשפה העברית בלבד.

 • משלוח דברי פרסומת והודעות

 1. בהתאם לאמור בסעיף 30א לחוק התקשרות (בזק ושירותים), תשמ”ב – 1982 המשתמשים נותנים הסכמתם למשלוח הודעות, מסרונים, ודוא”ל ולשיחות טלפון של החברה בדבר מידע ופרטים בקשר לאתר ולמפרסמים באתר בהתאם לפרטי קשר שמסרו המשתמשים באתר.

 1. בעת רישום לאתר המשתמש ימסור המשתמש לחברה את פרטי הקשר עמו (כגון דוא”ל, כתובת וטלפון סלולרי) והחברה תעביר פרטי קשר אלה לחנויות המפרסמו באתר ולבעלי העסקים המפעילים את החנויות באתר.
 • סמכות שיפוט

סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון זה וכן לשימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בעיר אשדוד בלבד.

 • ויתור
כל ויתור של החברה על זכות המוקנית לה לפי הסכם זה לא תשמש תקדים לויתורים דומים ו/או זהים בעתיד, ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לגבי מקרים אחרים.

 • סופיות ושינויים
    
 1. תנאי שימוש אלה ממצים את כל המוסכם בין הצדדים.

 1. כל שינוי ו/או תוספת לתנאי שימוש אלה ייעשו במפורש ובכתב וכל עוד לא נעשו כך לא יהיה להם תוקף מחייב כלפי הצדדים.

 • הודעות

כל הודעה של צד למשנהו על פי תנאי שימוש אלה תשלח במכתב רשום לפי הכתובת המפורטת במבוא להסכם זה – כאשר הודעה שנשלחה כאמור דינה כדין הודעה שנתקבלה וזאת בתום 3 ימי עסקים ממועד דיוורה כאמור; הודעה מצד אחד למשנהו יכול גם שתישלח בדוא”ל – ואזי דין הודעה כאמור כדין הודעה שנתקבלה בתום יום העבודה שלאחר היום שבו נמסרה.

עדכון אחרון: אפריל, 2021